Regulamin

REGULAMIN KONKURSU PRZYRODNICZEGO
SCIENCE – LUBIĘ TO!

 

§1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Przewodniczącym zespołu organizacyjnego konkursu oraz przewodniczącym komisji etapu finałowego jest Tomasz Ordza, nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce.
§2. Konkurs został objęty patronatem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii reprezentowanym przez prof. dr hab. Przemysława Wojtaszka.
§3. Kontakt z organizatorem konkursu odbywa się poprzez adres e-mail:
science.konkursprzyrodniczy@gmail.com
§4. Konkurs składa się z 2 etapów szkolnego i finałowego. Członkami kapituły naukowej konkursu są: prof. UAM dr hab. Beata Messyasz, prof. UAM dr hab. Marlena Lembicz, dr Michał Bogdziewicz, dr Jakub Szymkowiak oraz przewodniczący komisji konkursowej Tomasz Ordza.
§5. Konkurs obejmuje treści zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z przyrody w szkole podstawowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – Dz. U. z 2012 r., poz. 977, z późn. zm.) oraz inne zagadnienia wymienione w §30.
§6. Konkurs skierowany jest dla uczniów kl. V-VI szkół podstawowych.
§7. Terminy poszczególnych etapów konkursowych:
– etap szkolny odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 13:00,
– etap finałowy odbędzie się w dniu 10 marca 2018 r. (sobota) o godzinie 9:00.
§8. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu konkursowego etapu szkolnego wynosi 50 min., natomiast etapu finałowego 90 min.
§9. Zgłoszenia szkół do udziału w konkursie przyjmowane są poprzez e-mail na adres organizatora najpóźniej do dnia 7.12.2017 r.
§10. Dwa dni przed etapem szkolnym konkursu, drogą elektroniczną na adresy udostępnione przez nauczycieli zgłaszających szkołę do konkursu, rozesłane zostaną arkusze konkursowe oraz klucz odpowiedzi. Dyrektor placówki oraz nauczyciele odpowiedzialni są za przygotowanie odpowiedniej ilości testów oraz ich przechowanie z zachowaniem tajemnicy służbowej.
§11. Rodzice uczniów muszą wyrazić zgodę na uczestnictwo swojego dziecka w konkursie na przygotowanym druku konkursowym (załącznik 1), potwierdzając tym samym fakt zapoznania się z regulaminem konkursowym. Druki te przechowywane są u przewodniczącego komisji egzaminacyjnej danej szkoły, którego powołuje dyrektor placówki.
§12. Przystępujący do konkursu uczniowie rozwiązują test, który składa się zarówno z zadań otwartych jak i zamkniętych.
§13. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. Do pierwszego etapu konkursu uczniowie zgłaszają się samodzielnie lub wytypowani są przez nauczycieli przedmiotu przyroda. Warunkiem uczestnictwa w szkolnym jak i finałowym etapie jest potwierdzona legitymacją szkolną tożsamość uczestnika.
§14. Podczas trwania konkursu uczeń pracuje samodzielnie i nie korzysta z żadnych urządzeń, które mogłyby mieć wpływ na zafałszowanie faktycznego wyniku ucznia.
§15. W szczególnych przypadkach uczeń może opuścić salę, w której rozwiązuje test konkursowy. Sytuacja ta jest odnotowana w protokole przebiegu konkursu (załącznik 2).
§16. Uczestnik konkursu, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, podnosi rękę do góry, na wyraźny sygnał nauczyciela, nie przeszkadzając innym uczniom, wstaje i oddaje swój test komisji, po czym opuszcza salę konkursową.
§17. W przypadku stwierdzenia przez komisję naruszenia przez ucznia zasad regulaminu konkursu przewodniczący komisji konkursowej przerywa jego pracę i nakazuje opuszczenie sali, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia konkursu. Uczeń zostaje zdyskwalifikowany.
§18. Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy w wyznaczonym terminie nie przystąpią do danego etapu konkursu.
§19. Za zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom/uczestnikom etapu szkolnego i finałowego odpowiada dyrektor szkoły lub wyznaczony przez dyrektora nauczyciel, do której uczęszcza uczeń.
§20. Dyrektor szkoły decyduje o ilości nauczycieli pracujących w komisji konkursowej etapu szkolnego. Natomiast nauczyciele zgłaszający uczniów i szkołę do konkursu są odpowiedzialni za prawidłowy przebieg etapu szkolnego konkursu, a także biorą udział we wszystkich pracach niezbędnych do wyłonienia uczestników etapu finałowego. W ciągu 5 dni od przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu przesyłają oni na adres e-mail organizatora skan wypełnionego protokołu konkursowego.
§21. Przewodniczący szkolnej komisji egzaminacyjnej w ciągu 5 dni informuje uczniów o rezultatach konkursu.
§22. Od rezultatów prac komisji etapu szkolnego i finałowego nie ma możliwości odwołania się. W przeciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu etapu finałowego istnieje możliwość odwołania się od jego wyników. Odwołanie odbywa się drogą e-mailową.
§23. Na komisję etapu finałowego konkursu składają się członkowie Kapituły konkursu: prof. UAM dr hab. Beata Messyasz, prof. UAM dr hab. Marlena Lembicz, dr Michał Bogdziewicz, dr Jakub Szymkowiak oraz przewodniczący komisji konkursowej Tomasz Ordza. Do komisji konkursowej na drodze losowania powołuje się także dwóch nauczycieli, których uczniowie będą brali udział w etapie finałowym. Losowanie to odbywa się na podstawie zgłoszeń uczniów wraz z opiekunami-nauczycielami w dniu etapu finałowego. Zadaniem komisji II etapu konkursu będzie czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu, sprawdzenie prac konkursowych oraz wypełnienie i podpisanie protokołu etapu finałowego (załącznik 3). Protokół ten może zostać przekazany do wglądu na prośbę opiekunów uczestników konkursu. Członkowie rodzin uczestników konkursu nie mogą być powołani do kapituły konkursu.
§24. Do etapu finałowego konkursu kwalifikuje się uczeń, który na etapie szkolnym otrzymał minimum 40 na 50 możliwych punktów.
§25. Etap finałowy odbędzie się w Collegium Biologicum przy ul. Umultowskiej 89.
§26. Wyniki konkursu ogłaszane są w formie komunikatu, w wersji elektronicznej – strona Szkoły – organizatora konkursu oraz e-mail, do tygodnia od daty przeprowadzenia etapu finałowego.
§27. W przeciągu dwóch tygodni od zakończenia etapu finałowego testy konkursowe oraz zgody na uczestnictwo ucznia w konkursie należy zniszczyć. Z wyjątkiem testu uczniów, którzy dostali się do finału i zgody opiekunów na udział w konkursie. Dostarczane są przez nauczycieli na finał i przekazywane organizatorowi.
§28. Zwycięzcy etapu finałowego otrzymają nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów, a także siedmiu pierwszych finalistów otrzymuje w nagrodę udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Biologii UAM w terminie uzgodnionym z organizatorem, natomiast wszyscy finaliści drogą elektroniczną otrzymają certyfikat uczestnictwa w konkursie potwierdzający udział w etapie finałowym zmagań.
§29. Decyzje odnośnie wszystkich zdarzeń nie przewidzianych w regulaminie podejmuje organizator konkursu.
§30. Zakres treści i umiejętności uczniów sprawdzane na poszczególnych etapach:
1) planowanie prawidłowego przebiegu doświadczenia przyrodniczego
2) przyrządy i metody pracy przyrodników oraz dyscypliny naukowe science
3) cechy budowy i czynności życiowe organizmów
4) biologia człowieka i zachowanie homeostazy organizmu
5) czytanie, rozumienie, analizowanie i przetwarzanie wiadomości z różnych typów map oraz planów
6) bezpieczeństwo wypraw turystycznych
7) przeliczanie skali
8) pasowe ukształtowanie terenu Polski
9) ekosystemy świata
10) biologia i ekologia kręgowców oraz bezkręgowców świata; królestwa grzybów, bakterii i protistów
11) biologia i ekologia roślin
12) gatunki roślin występujących na świecie
13) ustawowe formy ochrony przyrody stosowane w Polsce
14) położenie geograficzne Polski w Europie
15) turystyka w Polsce i na świecie
16) położenie i cechy Morza Bałtyckiego
17) geologia Polski
18) państwa europejskie, ich położenie na mapie, stolice i cechy charakterystyczne
19) rozmieszczenie kontynentów i oceanów na kuli ziemskiej,
20) znajomość mapy fizycznej świata: największe pasma górskie, najdłuższe rzeki, największe jeziora; rzeki, jeziora, góry
21) historia odkryć geograficznych
22) odczytywanie położenia geograficznego na kuli ziemskiej (długość i szerokość geograficzna)
23) pogoda i klimat
24) odczytywanie, analizowanie i przetwarzanie danych z klimatogramów i innych wykresów; obliczanie amplitudy i średnich
25) trzy stany skupienia, cechy substancji i ich przemiany
26) drobinowy model budowy materii
27) zjawiska elektryczne, magnetyczne, optyczne, mechaniczne i  akustyczne
28) odkrycia i prace Marii Skłodowskiej-Curie
29) Ziemia w Układzie Słonecznym
30) ruch obiegowy i obrotowy Ziemi
31) wpływ człowieka na środowisko naturalne i ochrona środowiska.
§ 31. Literatura pomocnicza przy przygotowaniu się do konkursu:

1) Podręczniki szkolne i zeszyty ćwiczeń z przyrody dla klas IV – VI szkoły podstawowej, dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN
2) Atlasy do przyrody dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN
3) Dostępne atlasy i przewodniki do rozpoznawania roślin, zwierząt i grzybów np. Jan Sokołowski, Ptaki Polski
4) Strony internetowe Parków Narodowych Polski
5) Atlasy geograficzne.

 

Przewodniczący Komisji Konkursu Przyrodniczego
Science – lubię to!
Tomasz Ordza